Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu ŁatwaSzkoła.pl

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego LatwaSzkola.pl dostępnego pod adresem url: http://latwaszkola.pl, czyli usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Paweł Łukasik (zwany dalej Administratorem).

4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie stron www.

5. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: założenie darmowego konta w Serwisie, złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

6. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkownika i ich przetwarzanie przez Administratora odbywa się wyłącznie zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/46/WE, dalej RODO, oraz zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 2

PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja darmowych oraz odpłatnych treści edukacyjnych oraz kursów w postaci informacji i tekstów na stronie, poradników, ebooków, materiałów wideo i audio.

2. Pod pojęciem ‘ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii, ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).

3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu ebooki zapisane są w formacie PDF, do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader.

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady Rejestracji w Serwisie

1. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest BEZPŁATNE.

2. Rejestracja w Serwisie umożliwia Użytkownikom korzystanie z darmowych treści edukacyjnych.

3. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa. Brak rejestracji oznacza ograniczony dostęp do Serwisu.

4. Rejestracja w Serwisie polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, poprzez podanie następujących danych: Nazwy Użytkownika, adresu e-mail oraz hasła.

5. Rejestracja osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 lat powinna zostać dokonana przez jej rodzica (opiekuna prawnego), a osoby, która ukończyła 13 lat ale nie ukończyła 18 lat, powinna zostać potwierdzona przez rodzica (opiekuna prawnego).

6. Dane osobowe podane podczas rejestracji muszą zostać potwierdzone przez aktywację linku przesłanego drogą mailową na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Dział B. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane produkty (Transakcja).

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia na stronie Serwisu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia.

3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.

6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu do Użytkownika jest wysłanie produktu w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas procedury zamówienia lub udzielenie Użytkownikowi dostępu do miejsca w Serwisie, w którym po zalogowaniu się, Użytkownik będzie miał dostęp do zakupionych materiałów online.

7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać zakupionych materiałów ani dostępu do zakupionych materiałów innym osobom.

Dział C. Prawa Do Zakupionych produktów – Ebooków i nagrań audio i wideo

8. Nabywca nagrań wideo, mp3 i ebooka może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku ebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku wideo, mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka oraz nagrań wideo lub mp3.

9. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka, nagrań wideo oraz mp3 na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii ebooka, nagran mp3 , w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

10. Każdy nabywający nagrania wideo lub mp3 oraz ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy nagrań wideo, mp3, ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza ebooka lub nagrania audio lub wideo.

11. Wszelkie nagrania wideo, mp3, materiały w formie pisanej oraz ebooki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: pawel (at) latwaszkola.pl

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej w kurs kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie z niego zadowolony. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie).

4. W przypadku zamówienia przez Użytkownika produktu w postaci fizycznej i dostarczanego do Użytkownika na podany adres. Jeśli następuje zwrot, produkt nie może nosić śladów używania. Zarówno produkt jak i jego opakowanie ma być nienaruszone, jest to warunek otrzymania zwrotu wpłaty.

5. Zwrot nagrań wideo, mp3, ebooków odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię, nazwisko i e-mail), nazwę produktu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

6. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany na adres e-mail Administratora: pawel (at) latwaszkola.pl.

7. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany kurs, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w nagraniach audio, wideo, ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujących Serwis.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

12. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

15. Wszystkie wpisy i publikacje znajdujące się w Serwisie LatwaSzkola.pl należy traktować w formie zabawy. Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność, za działanie podanej wiedzy.